Privacy policy 

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

RuleCube respecteert de privacy van zijn website bezoekers. Vooral hun rechten op het gebied van automatisch verwerken van persoonlijke data. Daarom hanteren we een policy op grond van complete transparantie rond verwerking van persoonlijke data, doel van die verwerking en de mogelijkheden om je wettelijk recht uit te oefenen.

Als je aanvullende informatie nodig hebt over het beschermen van je persoonlijke data, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot je het gebruik van cookies en andere tracking methoden hebt geaccepteerd, plaatsen we geen niet-anonieme analytische cookies of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. Door gebruik te blijven maken van deze website accepteer je deze gebruiksvoorwaarden en accepteer je het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij we een alternatieve manier hebben geregeld om cookies te accepteren. De huidige gepubliceerde versie van deze privacy policy is de enige versie die van toepassing is bij het bezoeken van deze website. Tenzij we een nieuwe versie publiceren die de huidige vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) RuleCube.com;
 2. Partij verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke data (hierna: “de verantwoordelijke”): Kickbit BV, gevestigd te Woestendijk 10, 7739 PE Vinkenbuurt, Nederland, Kamer van Koophandel nummer 71651411.

Artikel 2 – Website toegang

Toegang en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. Je mag de data en informatie op deze website niet gebruiken voor je eigen commerciële of politieke doel of voor advertentiedoeleinden, het doen van commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde electronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Website content

Alle merken, afbeeldingen, tekst, comments, illustraties (geanimeerd of anders), video’s, geluiden en alle technische toepassingen om er gebruik van te make, alsmede meer algemeen de componenten op deze website, zijn beschermd middels Nederlandse wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Elke vorm van reproductie, verveelvuldiging, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, geheel of ten dele, electronisch of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke is strikt verboden. Het feit dat de verantwoordelijke geen directe actie onderneemt tegen deze inbreuk kan niet worden beschouwd als stilzwijgende instemming, noch doet de verantwoordelijke daarmee afstand van het recht om op later moment juridische stappen te ondernemen richting de inbreukmakende partij. 

Artikel 4 – Beheer van de website

Teneinde de website goed te beheren mag de verantwoordelijke op elk gegeven moment: 

 • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken, beperken of afwijzen
 • Alle informatie verwijderen die het deugdelijk functioneren van de website hindert of strijdig is met nationale of internationale wetgeving danwel indruist tegen gangbare internet etiquette.
 • De website tijdelijk onbereikbaar maken om onderhoud te plegen. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor het kort of langdurig niet of onbehoorlijk functioneren en daarmee onbereikbaar zijn van de website of de achterliggende functionaliteit en ververvolgschade die daar eventueel uit ontstaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je verbinding zoekt met onze website. Je moet daarbij de benodigde stappen in acht nemen om je apparatuur en data tegen kwaadaardige invloeden zoals virusssen en hackers te beschermen. Daarbij ben je zelf verantwoordleijk voor de websites die je bezoekt en de informatie die je daar benadert.
 2. De Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische stappen die tegen jou worden ondernomen: 
  • Wegens het gebruik van de website of services die via het internet worden aangeboden
  • Wegens inbreuk van deze privacy policy
 3. De Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij jou of derden als gevolg van het gebruik van de Website en je doet afstand van de mogelijkheid om dienaangaande juridische stappen te ondernemen jegens de Verantwoordelijke. 
 4. Indien de Verantwoordelijke betrokken is in een conflict naar aanleiding van jouw misbruik of gebruik van de Website is deze gerechtigd om de schade op jouw te verhalen. 

Artikel 6 – Verzamelen van data

 1. Jouw persoonlijke data wordt verzameld door Kickbit B.V.
 2. Persoonlijke data wil zeggen alle informatie die betrekking heeft op een te herleiden natuurlijk persoon (‘data subject’).
 3. Een herleidbaar natuurlijk persoon is iemand die kan worden geidentificeerd, direct of indirect, aan de hand van een kenmerk zoals naam, identificatienummer, locatiedata, een online identifier of een of meer factoren die specifiek zijn aan de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van dat natuurlijk persoon.

Artikel 7 – Jouw rechten rond informatie

 1. In navolging van Artikel 13 paragraaf 2 sub b GDPR, heeft ieder Data Subject het recht op informatie en toegang tot, rectificatie van, verwijdering en beperking van verwerking van zijn persoonijke data, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens en het recht op data portabiliteit. 
 2. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met compliance@rulecube.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld worden van een kopie van een geldig legitimatiebewijs voorzien van handtekening en adres waarop we jou kunnen bereiken. 
 4. Wij beantwoorden elk verzoek binnen een maand na indienen. 
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken wordt deze termijn verlengd tot twee maanden. 

Artikel 8 – Wettelijke verplichting

 1. In geval van een inbreuk van een wet of regelgeving waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarbij de autoriteiten de persoonlijke data zoals die door de Verantwoordelijke zijn verzameld, opeist, worden deze aan hen overhandigd na overlegging van een expliciet en onderbouwd verzoek door betreffende authoriteiten, waarna de persoonlijke data onder de verantwoordelijkheid van de betreffende authoriteiten vallen en niet meer onder de bescherming zoals beschreven in deze Privacy policy.
 2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is voor toegang tot bepaalde functionaliteiten binnen de Website, wordt expliciet vermelding gemaakt van de verplichte aard van die informatie bij het opvragen van de data. 

Artikel 9 – Verzamelde data en commerciële aanbiedingen

 1. Je kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de Verantwoordelijke. Indien je deze aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, dien je een mail te sturen aan het volgende adres: compliance@rulecube.com.
 2. Jouw persoonlijke data wordt niet gebruikt door onze parners voor commerciële doeleinden.
 3. Indien je persoonlijke data tegen komt van andere data subjects tijdens het bezoek aan onze website, dien je af te zien van het verzamelen, ongeoorloofd gebruiken of op andere wijzen uitnutten van de persoonlijke data die een inbreuk maken op de privacy van het betreffende data subject. De Verantwoordelijke is in deze gevallen niet verantwoordelijk. 

Artikel 10 – Data vastlegging

De verzamelde data wordt vastgelegd en gebruikt voor de duur zoals bij wet is vastgesteld. 

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een kleine text file die geplaatst wordt op de harddrive van een electronisch apparaat bij het bezoek aan onze website. Een cookie bevat data waarmee de bezoeker als zodanig kan worden geidentificeerd bij het bezoek aan onze website. Het stelt ons in staat om de website aan te passen aan je behoeften en vergemakkelijkt het inloggen in onze website. Bij het bezoek aan onze website informeren we je over het gebruik van cookies. Bij het aanhoudend gebruik van onze website, accepteer je het gebruik, tenzij we op een andere wijze toestemming vragen. Jouw instemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 
 2. We gebruiken de volgenden typen cookies op onze website:
  • Functionele cookies, zoals sessie en login cookies, om sessie en login informatie te verzamelen. 
  • Geanonimiseerde Analytics cookies om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Daardoor kunnen we onze communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke persoonlijke apparaten. 
 3. Specifiek gebruiken we verder de volgende cookies op onze website: 
  • Geen andere cookies.
 4. Bij het bezoek aan onze website worden cookies van de Verantwoordelijke op jouw apparaat geinstalleerd. 
 5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies op diverse electronische apparaten raden we aan om de volgende website te raadplegen: De Authoriteit Persoonsgegevens over Cookies

Artikel 12 – Afbeeldingen en aangeboden producten 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen of genoemde producten op onze website. 

Artikel 13 – Toepasbaar recht

Op deze voorwaarden en het gebruik van de Website is het lokaal Nederlands recht van toepassing, behoudens expliciete uitzonderingen die contractueel zijn vastgelegd. Eventuele disputen worden uitsluitend in Nederland binnen het Nederlands rechtsstelsel gevoerd.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over deze Website kun je contact opnemen met onze compliance afdeling via compliance@rulecube.com.