Hoe blijf je de baas over Artificial intelligence?

jul 2, 2024

AI governance binnen business ruling en business process management.

Binnen elke industrie en ieder vakgebied onderzoekt men op dit moment wel de kansen en bedreigingen van Artifical Intelligence (AI). Natuurlijk zijn we bij Rulecube ook druk bezig met verschillende toepassingen van AI. Alles om jouw werk makkelijker en sneller te maken. We richten ons daarbij vooral op wat we inmiddels AI governance noemen.

We kijken binnen Rulecube vooral naar de inzet van AI voor de beslisprocessen en workflow binnen organisaties. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat AI niet volledig zelfstandig kan opereren. Artificial intelligence kan niet zonder human intelligence. Je hebt de menselijke blik bijvoorbeeld nodig om te beoordelen of AI de juiste beslissingen neemt. Er zijn ook situaties waar je al weet welke keuze je wilt maken, rechtlijnige beslissingen waar je geen AI voor nodig hebt. AI kan wel helpen om sneller tot een besluit te komen. Waar je naar zoekt is een combinatie van harde business rules en ondersteuning van AI. Dingen die je weet leg je vast. Dingen die je moet leren, geef je aan AI.

Hoe zorg je dat AI op de juiste manier wordt ingezet binnen je organisatie? Dat doe je met AI governance. AI governance is het stellen van de juiste kaders voor het gebruik van AI in je organisatie, zodat je er de vruchten van plukt, maar wel blijft bepalen waar, hoe en in welke mate AI wordt ingezet. Met een business rule engine als Rulecube richt je die AI governance in. Dat heeft betrekking op vier gebieden:

Garbage in, garbage out: het beheren van training data

Artificial intelligence leert op basis van data. Die data moet je voeden aan je AI systeem. Wanneer die data onvolledig is of vervuild, loop je de kans dat je een ‘false bias’ ontwikkelt: er worden conclusies getrokken op basis van vooroordelen of valse aannames.

Binnen je workflow bepaal je welke data je structureel aan je AI model voedt. Zo blijft je model actueel en allesomvattend, maar borg je ook dat je de juiste data op het juiste moment aan je AI model ontsluit.

Interpreteren van data: het uitlezen van ongestructureerde data

AI technologie maakt het mogelijk om documenten te lezen en daar data uit te halen, ook als die documenten niet allemaal hetzelfde zijn opgesteld. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld taxatierapporten, werkgeversverklaringen, koopaktes, verwijsbrieven, ondernemersplannen en jaarstukken. Uit die documenten kun je de informatie halen die relevant is voor jouw proces, zoals executiewaarden, inkomen, vermogenspositie en opgenomen clausules. Op basis van die data kun je dan weer besluiten nemen volgens harde beslisregels. Zo hebben we binnen Rulecube een integratie met Instabase, waarmee je documenten kunt lezen en interpreteren. Op basis van de inhoud kun je beslisregels inrichten, zodat aanvragen voor leningen worden afgewezen of toegekend, de juiste medisch specialist wordt ingeschakeld of een subsidieaanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen.

Rule finding: wetmatigheden vinden om efficiencyslagen te maken

Op basis van de beschikbare data kun je AI vragen om business rules op te stellen. Dat kunnen complexe business rules zijn. AI doet daarin de voorzet. De mens bepaalt uiteindelijk of dergelijke beslisregels ook worden doorgevoerd. Zeker in deze fase is transparantie en controle belangrijk. Een diskwalificatie voor een leningaanvraag, doorverwijzing of subsidieaanvraag op basis van de achternaam van de aanvrager is onwenselijk, hoe veel afgewezen dossiers met die naam er ook in de database mogen zijn.

Besluitvorming en controle: AI als onderdeel van de workflow

Natuurlijk kan AI ook worden ingezet als onderdeel van de workflow om beslissingen te nemen of om de menselijke handelingen te controleren. AI kan menselijke fouten en menselijke bias signaleren en zo dus een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van een oneerlijke behandeling van groepen mensen.

Onderdeel van het werkproces

Echte efficiëntie kan alleen worden behaald wanneer de AI technologie naadloos in de bestaande processen wordt geïntegreerd. Denk aan data die meteen in het centrale CRM wordt opgeslagen. Of besluitvorming die meteen leidt tot een vervolgtaak voor een medewerker. Naast het inrichten van de AI governance heeft Rulecube natuurlijk ook daar een belangrijke rol.

Voor de nabije toekomst zien we eindeloze mogelijkheden van AI voor procesverbetering, versnelling, monitoring en validering. En we werken dagelijks om die toekomst te realiseren. Op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor de Rulecube nieuwsbrief.

Read more